Nov 162014
 

rasta.1asta7278: ^HEJI WEN DEQI AKLGUZAY TESEU TETRNFU & AMNTI MESLMENA ERITREAWIAN TETRNFU TESU ^

ሕጂ ዉን ደቂ ኣከለጉዛይ ተስኡ ተጠርነፉ ከምኡ ዉን ኣመንቲ ምስልምና ተሳኡ
እዚ ኣብ ላዕሊ ትርእይዎ ዘለኹም እዩ መበገሲ ሓሳበይ : እዚ ካብ ፓልቶክ ቀዲሐ ዝወሰድክዎ እዩ

ኣንቱም ሰባት እንዳሓደርና ገለ ክንሰምዕ ኢና : ሎሚ ሃገር ናብ ዝኸፈአ ደረጃ ኣብ ተንቆልቁለሉ ዘላ እዋን : ህዝባ ከም ዉሑጅ ንስደት ኣብ ዝወጽሉ ዘለዉ እዋን : እንኮ መፍትሒ ህዝቢ ብሓደ ኮይኑ ነዚ ነዛ ሃገር ዓትዒቱ ሒዝዋ ዘሎ ጉጅለ ህግደፍ ንምእላዩ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ናይ ሓባር ቅልጽም ንናይ ሓባር ዕላማ ኣብ ክንዲ ምስላፉ : ንዓ ኣከለጉዛይ ተላዓል : ንስኻ ኢኻ ካብ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ንላዕሊ ተበዲልካ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ሕሱርን መርዛምን ዝኾነ ጎስጋስ ብምፍናው ህዝቢ ኤርትራ ነሕድሕዱ ንምፍላስ ስራሕና ኢሎም ተታሓሒዞሞ ኣለዉ :: ንሱ ከይኣክል ሰማዒ ምስ ሰኣኑ ሕጂ ድማ ኣመንቲ ምስልምና ተጠርነፉ ክብሉ ንኣመንቲ ምስልምና ኣሕዋትና ብሃይማኖት ክውደቡ ይሰርሕሉ ኣለዉ :: እዞም ሰባት እዚኦም ግን መን እዮም : ብሓቂ ተቃወምቲ ህግደፍ ኢልኩም ዶ ትኣምኑ ኣይመስለንን ::
ምኽንያቱ ናይ ህግደፍ ተልእኾ ከምቲ ንፈልጦ ስዉር እዩ : እታ ዝደልይዋ ጥራይ ግበረሎም እምበር ተደሊኻ ጽረፎም ተደሊኻ ዘንጥሎም ኣይንታዮምን እዩ :: Continue reading »

 Posted by at 3:40 pm
Oct 312014
 

ARE THE TPLF RULERS OF ETHIOPIA THE ENEMIES OR FRIENDS OF ERITREA AND ITS PEOPLE?

Drs. Tsegezab Gebregergis, London, October 30, 2014

1. Introductory Note to Readers

I presented this paper in its draft form with the above title in July in 2010 for discussion at the paltalk room, ‘Eritreans for Democracy,’ and or as some inappropriately called it, “Geza- Enda-Joker”. The discussion was chaired by a very brilliant and patriotic young Eritrean using the penname Meftih (KEY). As I expected, my presentation provoked an intense discussion, as well as an all out hostility by some regionalist, secessionist and defeatist Eritreans working for and advancing the strategic interest of the TPLF government of Ethiopia under various camouflages. As is the case, it is an unmitigated and verifiable fact that the TPLF rulers of Ethiopia are the sworn enemies of the Eritrean government and vice-versa. Consequently, the question I am posing in this paper is: Are the TPLF rulers of Ethiopia also the enemies of Eritrea and its people? Continue reading »

 Posted by at 3:03 am
Oct 162014
 
Security Council Distr.: General 13 October 2014

Original: English

 

Letter dated 10 October 2014 from the Chair of the Security Council Committee pursuant to resolutions 751 (1992) and 1907 (2009) concerning Somalia and Eritrea addressed to the President of the Security Council

On behalf of the Security Council Committee pursuant to resolutions 751 (1992) and 1907 (2009) concerning Somalia and Eritrea, and in accordance with paragraph 28 of Security Council resolution 2111 (2013), I have the honour to transmit herewith the report focusing on Eritrea of the Monitoring Group on Somalia and Eritrea. Continue reading »

 Posted by at 11:51 am
Oct 162014
 

zemlesa115/10/2014 ንሕና ኤርትራውያን እንተዘይለቢምናን ኵነታት ዓለም እናተኸታተልና ዘይተጠንቂቕናን እቲ ኣብ ልዕሊ ሃገርናን ህዝብናን ዘንጸላሉ ዘሎ ደበና ጥፍኣት ክጸልወና ይኽእል ኢዩ። ሎሚ ንሃገርና ብዝተፈላለየ ምኽንያት ከም ዝወደቐት ሃገር (Failed State) ገሮም እዚ ህዝብ’ዚ ብቐደሙ እውን ናጽነት ዝግብኦ ኣይነበረን። ሕጂ እውን ኣብ ነንሓድሕዱ ክሰማማዕን ብሰላም ክካየድን ብኤኮኖሚ እውን ርእሱ ክኽእልን ህዝቡ ክቕልብን ስለዘይክእል ገለ ገለ ዓበይቲ ሓይልታት ንረብሓኦም ክብሉ ውዒሎም ሓዲሮም ኢድ ከተኣታትዉ ዝቀራረቡ ዘለዉ ይመስሉ። ነዚ ከኣ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣሳሰይቲ ንምዃን ክሰርሑሉ ንዕዘብ ኣሎና። Continue reading »

 Posted by at 3:07 am
Oct 112014
 

ኣማኑኤል ማህደረ (iamamanuel@yahoo.com)

kerneliososmanሳላ ስደት ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ምስቲ ብማዕዶ ጥራይ ዝፈልጦ ዝነበርኩ ደንበ ተቓውሞ ኤርትራ ብቐረባ ካብ ዝላለ ኣትሒዘ ንገለ ካድራትን መራሕትን ውድባት ኮፍ ኢለ ከዕልሎምን ከዘራርቦምን ክኢለ ኢየ። ምስ ገለ ካብኣቶም እውን ናብ ህዝቢ ዝተዘርግሐን ዘይተዘርግሐን ቃለ መጠይቓት ኣካይደ ኢየ። እቲ ሻሂ ሒዝና እንገብሮ ዕላላት ዘሕዝን ዛንታታት እትሰምዓሉ ብምዃኑ ዝፍቶ እኳ እንተዘይኮነ ናብ ውሻጠ ደንበ ተቓውሞ ኣቲኻ ንኽትዕዘብ ግን ክሕግዝ ይኽእል ኢዩ ኢለ ስለዝኣምን ኣይጸልኦን ኢየ። ገሊኣቶም ኣብ ዕላላቶም ጥብቕ እንተኢልካዮም ፍኑዋት፣ ከም ሻሙ እንተቐሪብካዮም ድማ ቁጡባት ኢዮም። ገሊኦም ድማ ደላይ ለውጢ ምዃንካ ጥራይ ዕግበት ስለዝፈጥረሎም ከም ሰብ ይልመዱኻ ኣይልመዱኻ ብናይ ምፍላጥ ሸውሃት ተደሪኽካ ኣብ ዕላላት ንእተቕርበሎም ሕቶታት ብዘይ ነግ ፈረግ ይምልሱልካ። ገለ ሕሉፋት ከኣ ኣለው – ፖለቲካዊ ርእይቶኻ ከየፍለጥካዮም ሃንደፍ ኢሎም ዘረባ ዘየምልቑ። ዝበዝሕ ግዜ ግን ነቲ እንገብሮ ርክባት ካብ ርክብ ጋዜጠኛ-ፖለቲከኛ ኣውጺአ ናብ ዕርክነት ገጹ ክወስዶ ይጽዕር እኳ እንተኾንኩ ኣብቲ ንኹላትና ብማዕረ ዝብጽሓና ጉዳይ ኤርትራ ብኽፉት መንፈስ ዝዕለል ዕላል ዝሰማዕኩሉ ኣጋጣሚታት ውሱን ኢዩ።

እዚ ንሎሚ ዘቕርቦ ዘለኹ ግን ከኣ ቅድሚ ክልተ ዓመት ምስ ኣቶ ቀርነልዮስ ዝገበርኩዎ ዕላል ፍሉይነት ዘለዎ ይመስለኒ። ናይ ብሓቂ ፍልይ ዝበለ ድዩ ወይስ ከምኡ ኢዩ መሲሉኒ ባዕልኻትኩም ፍረድዎ። ፍልይ ዝበለ ኮይኑ ስለዝተሰምዓኒ ድማ ናብ ህዝቢ ከቕርቦ ወሲነ። ናይ ቅድሚ ክልተ ዓመት ቃለ መሕትት ደኣ ሕጂ ንምንታይ ኣድለየ ኣይትበሉ!! ከምቲ ብመጽናዕቲ ዝበጻሕኩዎ፣ ይትረፍ ቅድሚ ክልተ ዓመት፣ ቅድሚ 10 ዓመት ዝነበረ ኩነታት ደንበ ተቓውሞ እውን እንተኾነ ምስዚ ናይ ሕጂ ሃለዋቱ ሓደን ተመሳሳሊን ኢዩ። እቲ ደንበ፣ ኣብ መለሳ ዘይብሉ ናይ ዕንክሊል ህይወት ስለዝነብር ንኩነታቱ “ስብራ ዘይብሉ ኩዳ” ብዝብል ሓረግ እንተገለጽኩዎ ኣየጋነንኩን። Continue reading »

 Posted by at 7:04 pm
Oct 092014
 

keletaahqi10/08/2014 ንስርዓት ኢሳያስ ብዘይካ ፈጺምካ ካብ ሱሩ ምምንቋስ ካልእ ምርጫ የልቦን። እቲ ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ውሽጢ ንዓኡ ዝኣምን ከኣ ቀልጢፉ እንተዘይተነሲሑን ኣባና ኢዱ ዘይሂቡን ክድምሰስ ኢዩ። ህግደፍ ብሓይሊ ክድምሰስ እምበር ምስኡ ብሰላማዊ ኣገባብ ኣቀላልሳ ዝበሃል ናይቶም ንሱ ዝሰደዶም ሰለይቲ ቃልስና ንምዕንቃፍ ዘካይዱዎ ስልቲ ኢዩ። ፍለጡዎም ኣለልዩዎም እዞም ሰላማዊ ኣገባብ ቃልሲ ዝብሉ ሰለይቲ ስርዓት ህግደፍ ኢዮም። ኣይትቕረቡዎም በብዝከኣለኩም ኣዋስኑዎም ኣጸልሙዎም ጽረፉዎም ድሃልዎም። እዚ ገለ ካብቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ካብ መምርሒታት ወያነ ዝብገስ ኣብ ማዕከናት ዜና ደምበ ተቓውሞ ንዓመታት ዝኸደ መዓልታዊ ዝዝርጋሕ ሓበሬታታት ኢዩ። ኣነ ናይቶም ብሰላማዊ ኣገባብ ቃልሲ ጥራሕ ኢና ንዕወት ዝብሉ ውድባት ኣባል ኣይኰንኩን። ርእይቶይ ዝውንንን ኣበይ ወገንዩ ብዘየገድስ ንዝርኣየኒ ጌጋ ዓገብ ዝብልን ኣንጻር ሕልናይን ኣንጻር ዝኣምነሉን ንኸይሰርሕን ከይዛረብን ምስ ነብሰይ ቃል ኪዳን ዝኣሰርኩ ሰብ ኢየ ኢለ’ውን እኣምን። በዚ መሰረት ከኣ ካብ ዝዀነ ይኹን ናይ መንግስቲ ኮነ ተቓወምቲ ዝንባሌ ወጻኢ ብዝዀነ ኣገባብ ወገን ህዝብን ወገን ውጹዓትን ኰይነ ዝመስለኒ እዛረብን እጽሕፍን። ካብኡ ሓሊፈ ካብቶም ጥፍኣትን ስደትን መንእሰያት ሃገርና ዘጕህዮም ብምዃን፡ ነቶም ንእስነቶም ኣብ ሃገር ነጻ ምውጻእ ዝተቓለሱን ዝሰንከሉን እሞ ኣብ ክንዲ ክብረትን ምሕብሓብን ኣብ ስደትን ድኽነትን ዝወደቑ ተጋደልቲ እውን እሓምም። Continue reading »

 Posted by at 1:16 am
Oct 082014
 


UNITED NATIONS, October 7 — A member of the UN’s Somalia Eritrea Monitoring Group has reportedly used UN SEMG time and supplies for unrelated advocacy regarding Eritrea, Inner City Press learned and then obtained documentation of, exclusively put online here.

 Sources told Inner City Press that Dinesh Mahtani, the finance expert on SEMG and previously on the DR Congo Sanctions group, was found requesting favors from a member states, to which the SEMG reports. Here is a document:

a letter from Dinesh Mahtani, ostensibly in his SEMG role, saying that former Eritrean official Ali Abdu “has great potential to play a stabilizing role in Eritrea with the country possibly headed to an uncertain period in its history.” Eritrea says: regime change, on UN letter-head. Eritrea’s complaint, also obtained by Inner City Press, isnow put online here.

This is hardly the first controversy in the SEMG — but usually the members wait until they are off or on their way off the Monitor Group to “let it all hang out,” as one source put it of previous SMEG chair Matt Bryden.

  The current chair, Jarat Chopra, has faced complaints from Somalia, also exclusively reported by Inner City Press. Continue reading »

 Posted by at 12:50 am
Oct 082014
 

Eritrean Afar State in Exile
Restoring the Dignity of the Eritrean Afar People Democratically
“Eretriyah Qafarih Konnabna Demokraasil Daabisenno”
Eritrean Afar State in Exile
P.O. Box 78046 Meriline
Ottawa, ON K2E 1B1
info@dankalia.org
www.dankalia.org
Office 613-627 EASE (3273)
Press Release
OCT 5th, 2014-Logiya-Afar Regional State-Ethiopia
Ref: Political interference and intimidations involving Eritrean Afar refugees in Ethiopia Continue reading »

 Posted by at 12:41 am
Oct 072014
 

Ghebru Asrat is intentionally misleading the Ethiopian people

Ghebru Asrat has written a new book titled “N’LILAWNETN DEMOCRACYN be ETHIOPIA”, in the year of 2014. I heard online radio featuring Ghebru Asrat discussing his book for Ethiopian developmental plan. His discussion coupled with the content of his book can be explained that 99 percent of the time has no any shred of evidence to base with for any intelligent discussion. He is implying that Eritrea is still under a legally bindings contract to Ethiopia. His intention as he exhibited himself was to mislead the Ethiopians into believing his baseless accusations about the sovereignty of the State of Eritrea and its territorial integrity are nothing more than none factually based what so ever. Based on the radio voice, he is unbelievably emotional and irrational person. From a legal standpoint, he has infringed on Eritrea’s national sovereignty with his legally naïve mental capacity. Continue reading »

 Posted by at 10:48 am
Oct 072014
 

ዜናታት ሰብኣዊ መሰላት ብኸመይ ተመስሪሑ መኣስ ከም ዝወጽእ ፍሉጥ ኣይኮነን። ጸብጻብ ፍሉጥ ናይ ግዜ
መቓን ዘይብሉ ምስ ዝኸውን ስሩዕ ጸብጻብ ዝብሃል ኣይኮነን። ንሱስ ደለ ይኹን። ብግዜን ናይ ግዜን ዝብሎ

የብሉን። እቲ ፊን ኣብ ዝበሎም ዝወጸእ ጸብጻብ ሰብኣዊ መሰላት ወጻኢ ጉዳያት ኣመሪካ (ግን ከኣ ንናይ
ኣመሪካ ጉዳያት ዘየጠቓልል ትሕዝቶ) ተራዒሙስ፣ ከም ወዮ ጸማም ሓደ ደርፊ ክብሃል ናይ ግድን ኢዩ።
ዓለም ብግዜ ኢያ ትዕቀን። ነገራት ኣብ ሰሌዳ ግዜ ይምዘኑን ይስርዑን። ግዜ፣ ንውሓት፣ ስፍሓት፣ ክብደትን
ዕምቈትን ክዝርዝርን ክልክዕን ስለ ዝኽእል። ኣብዚ ከም እንደነገሩ ዝመስል ጸብጻብ፣ ብዙሕ ሕቶታት ዘይምልስ
ኢዩ። ካብቲ ብዙሕ ውሑድ እዚ ጸብጻብ ካብ መኣስ ክሳብ መኣስ የጠቓልል? መን ኢዩ ጸብጻቢኡ? ምንጪ ሓበሬታ
ልክዕነትን ጸግዒ ኣልቦነቱን ወድዓውነቱን ኣለዎ ዶ?” መልሲ የብሉን። ክህልዎ’ውን ኣይድለን። ኪወሃቦ’ውን
ኣይፍቀድን። Continue reading »

 Posted by at 2:06 am